Konsènan Nou

Kontakte nou

Kontakte nou

Tout demann pou èd legal dwe pase nan sant apèl nou an nan:

617-603-1700 oswa atravè aplikasyon nou an sou entènèt.Orè sant apèl nou an se:

Lendi, Mèkredi, Vandredi: 9 AM-12 PM
Madi ak Jedi: 12:30 PM-3:30 PM


Si w se yon pwopriyetè-okipan yon kay 2-3 fanmi epi w bezwen asistans legal, tanpri rele 857-320-6452. 

Tanpri sonje: yo p ap reponn demann pou èd legal atravè fòm sa a epi nou pa ka aksepte nenpòt kalite enskripsyon nan biwo prensipal la oswa nan sant apèl la.

Ou vle ede VLP sèvi ou pi byen? Pran yon ti moman pou ranpli sondaj kout, konfidansyèl nou an.

 

Sondaj sa a fè pati pwosesis VLP pou revize priyorite nou yo epi chèche konnen pwoblèm legal moun ki gen revni fèb nan kominote n ap sèvi yo. Nou apresye ou pran kèk minit pou reponn kesyon sa yo.

Frantz

 

Esta encuesta forma parte de un proceso que VLP está llevando a cabo para examinar nuestras prioridades y determinar las situaciones legales que enfrentan los residentes de bajos ingresos de las comunidades que servimos. Mucho le agradeceremos que dedique unos pocos minutos a contestar estas preguntas.

Panyòl

Pou tout lòt demann, tanpri ranpli fòm ki anba a epi yon moun ap retounen jwenn ou yon ti tan!

Ranpli mwen sou entènèt fòm.