Konsènan Nou

Sipò kowonaviris

Nan tan sa a estrès, ensèten, nou nan VLP te panse li ta itil pou gen yon sèl-stop shop pou nenpòt kesyon ak enkyetid ou ka genyen. Kit ou se yon volontè potansyèl oswa yon kliyan, youn nan avoka Pro Bono nou yo, oswa jis yon pati kirye, nou gen repons ou!

Kesyon moun poze souvan

Wi, ou kapab, nan sekirite ak konfò pwòp lakay ou!

Nou ap dirije tout klinik nòmal nou yo adistans anplis ke nou ofri opòtinite pou sèvi kòm volontè avèk yo Mass Legal Repons Online (MLAO) ak atravè panno konsèy telefòn!

 

Pou vin yon volontè ak inite Lojman nou an, vizite nou an Paj Volontè Pwopriyetè Pwopriyetè oswa enskri pou defann nou an Lokatè isit la.

 

Pou plis kesyon sou fason ou ka ede, tanpri imèl echorm@vlpnet.org

Ou ka toujou kontakte nou ak tout bezwen ou yo jan ou ta nòmalman! Si w ap chèche èd ak yon pwoblèm legal, tcheke deyò paj Jwenn Èd nou an, kontakte liy asistans nou an ERLI nan 617-603-1700, oswa aplike sou entènèt pou asistans legal isit la.

 

ERLI louvri nan tan sa yo:

Lendi, Mèkredi, Vandredi: 9AM-12PM

Madi ak Jedi: 12:30PM-3:30PM

 

Si w rele epi jwenn yon mesajri, pa enkyete w! Nap toujou reponn tout moun. Jis tanpri asire w ke ou kite non w ak nimewo w pou nou konnen kijan pou kontakte w.

VLP ak liy asistans ERLI nou an toujou louvri! Nou te ale lwen, men nou toujou devwe pou asire aksè a jistis pou Boston parèy nou yo. Ou ka toujou kontakte nou pou èd legal oswa pou w sèvi kòm volontè.

Ki kèk resous pou tcheke?

De fason senp pou kontakte Gouvènman Boston an se:

 • Rele 311
 • Tweet @BOS311

Ou ka li plis sou fason MA ap jere kriz la isit la.

Ou ka li tou Fèy Enfòmasyon sou COVID-19 sa a (ki disponib nan sèt lang) isit la.

Asire w ke enfòmasyon ou resevwa yo egzat. Vizite la CDC sit entènèt pou aprann plis fason pou rete an sekirite!

Si w ap sibi vyolans domestik epi w bezwen asistans, tanpri gade lis sa a resous nan tout peyi a ak nan tout eta a.

Ou ka kontakte a Depatman Asistans Chomaj Massachusetts (DUA) pa telefòn pou mande benefis chak semèn, chak jou 6 am–10 pm 

Gid sou aplikasyon pou benefis (angle) Gid sou aplikasyon pou benefis (panyòl) – Dokiman sa a disponib nan 13 lang. 

 

Chak jou Virtual City Hall – Disponib sou entènèt ak pa telefòn. Tanpri enskri anvan 5:30 PM swa anvan an pou w ka resevwa yon apèl. 

Ou ka li tou pager sa a pou w amelyore dwa w antanke anplwaye.

ManjeSLiy dirèk ouce: Pou jwenn resous manje nan kominote w la, rele a Liy dirèk FoodSource nan 1-800-645-8333 (TTY: 1-800-377-1292). Louvri Lendi-Vandredi 8:00am-7:00pm ak samdi 10:00am-2:00pm.  


Kat jeyografik ak Lis Sit Manje nan Greater Boston Area 


Manje gadmanje:  


Chèche manje gratis pou elèv pa vil 

 • Lokalizatè Pwogram Asistans Manje Greater Boston Food Bank: GBFB.org/need-food  
 • Katolik Charite Yawkey Center, 185 Columbia Road, Dorchester: 617-506-6600 Lendi jiska Vandredi, 7:30 am – 5:30 pm   
 • Katolik Charities nan Somerville 270 Washington Street, Somerville : 617-625-1920 Lendi jiska Vandredi, 7:30 am – 5:30 pm 
 • Jwenn branch YMCA lokal ou a pou resous manje:  https://ymcaboston.org/branches 

Pou asire w ke w jwenn dènye mizajou ak enfòmasyon konsènan lojman ak degèpisman pandan pandemi an, asire w ke w tcheke Paj lojman sou MassLegalHelp.

Biwo Massachusetts pou Zafè Granmoun Aje 

 • Nimewo prensipal la (617) 727-7750 
 • Nimewo gratis (800) 243-4636 
 • Liy dirèk gratis pou abi granmoun aje (800) 922-2275 
 • Liy Dirèk pou Abi Aje yo ouvri 24 sou 7, XNUMX jou sou XNUMX. 
 • Nimewo gratis Konekte ak ajans sèvis granmoun aje lokal yo (800) 243-4636 
 • MassRelay Nimewo MassRelay: 711 / (800) 439-0183 / (877) 752-2388:Vwa / (800) 439-2370:TTY/ASC11 

Ki sa ki nan Next?

Kote biwo VLP yo ak klinik an pèsòn yo fèmen pou tan kap vini an. Nou pral evalye dat ouvèti nou an yon fwa nou santi li an sekirite pou ouvri ankò.

Mèsi e rete byen!