BEZWEN ÈD LEGAL?

jwenn Èd

Volunteer Lawyers Project reprezante moun nan Greater Boston ak pwopriyetè ki gen revni fèb nan 2-3 kay fanmi nan tout eta a. Travay nou an posib grasa anplwaye nou yo ak ekip volontè solid. Nou pare pou ba ou èd legal. Pou konnen si w kalifye, li enfòmasyon ki anba a.

VLP bay asistans legal sivil gratis pou moun ki gen revni fèb epi li pa chaje kliyan pou sèvis legal yo.

Mande asistans legal sou Entènèt

Ou ka soumèt yon aplikasyon sou entènèt pou asistans legal oswa asistans legal ak apèl nenpòt ki lè eksepte nan Mèkredi, lè nou pa aksepte aplikasyon sou entènèt. Tanpri, al gade lè liy dirèk nan sant apèl nou an anba Apèl pou Asistans Legal pou plis disponib pou pale ak yon espesyalis admisyon konsènan pwoblèm legal ou.

Yon adrès imel se mande pou mande èd sou Entènèt. 

Si ou pa gen yon adrès imel, tanpri rele liy dirèk nou an nan 617-603-1700.

Aplike sou Entènèt pou Asistans Legal

Aplike sou Entènèt pou Asistans Legal ak apèl yo

Rele pou Asistans Legal

Nou reprezante sitwayen ameriken, moun ki gen kat vèt, ak kèk lòt imigran. Règ espesifik yo aplike, epi èd legal nou an ka limite akòz kondisyon finansman. Menmsi ou pa kalifye pou sèvis nou yo, nou fè tout sa nou kapab pou nou ofri referans. 

 

Tout enfòmasyon yo pataje ak VLP se prive ak konfidansyèl, kèlkeswa si w kalifye pou asistans nou an.

 

Pou konnen si w kalifye pou sèvis nou yo, rele:

Orè sant apèl nou an pandan pandemi an se:

Lendi, Mèkredi, Vandredi: 9AM-12PM
Madi ak Jedi: 12:30PM-3:30PM

 

Lè w rele ERLI, ou ka bezwen tann pou w pale ak yon Defansè Legal. Tanpri pran pasyans paske nou ede anpil moun. Kèlkeswa sa ou di ERLI se prive ak konfidansyèl. Yon anplwaye ERLI ap poze w kèk kesyon pou w konnen si w kalifye pou sèvis legal VLP oswa yon lòt òganizasyon. ERLI ka ba w enfòmasyon oswa konsèy sou pwoblèm legal ou. Gen kèk moun k ap rele yo pwograme pou sesyon konsèy legal telefòn 30 minit ak avoka pro bono ki gen eksperyans.

Pwojè defans pwopriyetè

Èske w se yon pwopriyetè-okipan? Èske w ap viv epi lwe youn oswa plizyè inite lakay ou? Si w bezwen konsèy legal oswa asistans pou w aplike pou sèvis finansye, tanpri ranpli fòm ki anba a pou w konnen si w kalifye pou sèvis gratis nou yo. Pou aprann plis sou pwogram ak sèvis nou ofri pwopriyetè-okipan yo, vizite paj wèb nou an isit la

Èske w se yon pwopriyetè ki gen yon kesyon sou yon ka k ap kontinye? 

Kontak Kowòdonatè Pwojè Pwopriyetè Yesenia Carrion.

Telefòn: + 1-857-320-6452

Imèl: ycarrion@vlpnet.org

Defans Lokatè

Èske ou se yon lokatè ki te resevwa yon Avi pou kite ak yon Konvokasyon ak Plent nan ka Degèpisman Pwosesis Rezime yo a?

 

Si repons ou se wi, ou ta dwe ranpli ou Repons ak Kontreklamasyon, demann jiri, ak demann dekouvèt twa (3) jou ouvrab anvan premye ou a. Medyasyon Nivo-1.

 

Ki sa ki se yon repons? Repons ou se chans ou genyen pou reponn a rezon ki fè pwopriyetè w la ap mete w deyò. Se kote ou ka rakonte istwa a tou, tankou nenpòt defans kont degèpisman ak reklamasyon kont pwopriyetè w la. Sa ki pi enpòtan, Repons ou a se kote ou mande yon jijman jiri.

 

Ki sa ki se yon defans nan degèpisman? Yon defans se lè ou gen yon rezon legalman rekonèt poukisa ou pa ta dwe degèpi. Pa egzanp, pwopriyetè yo oblije suiv sèten lwa ki fèt pou pwoteje dwa lokatè yo, epi si pwopriyetè w la vyole youn lwa sa yo, ou ka gen dwa kontinye viv nan apatman w lan.

 

Ki sa ki se yon CounterClaim? Yon reklamasyon kont se lè ou gen yon reklamasyon legal kont pwopriyetè w la an repons a ka degèpisman yo kont ou. Egzanp kont reklamasyon yo se lè w gen move kondisyon nan apatman w epi w mande tribinal la bay pwopriyetè w la lòd pou l fikse kondisyon yo, oswa lè w mande yon domaj lajan pou pwopriyetè kay la vyole sèten lwa ki vle di pou pwoteje dwa lokatè a.

 

Ki sa ki se yon demann dekouvèt? Lè w mande dekouvèt, w ap mande pwopriyetè w la pou l reponn kesyon epi bay dokiman k ap ede w konbat ka degèpisman w lan nan tribinal la. Enfòmasyon ou mande yo pral ede w tou prepare defans ou yo pou degèpisman ak kont-reklamasyon kont pwopriyetè w la.

 

Kouman pou mwen ranpli dokiman Repons ak Dekouvèt mwen yo?

Pwojè Avoka Volontè òganize yon Klinik Repons ak Dekouvèt chak Jedi a 9:00 am ak 11:00 am sou Zoom.

 

Pandan klinik la, w ap travay avèk yon avoka ki pral ede w ranpli dokiman Repons ak Dekouvèt ou yo. Yon fwa ke dokiman ou yo fini, avoka a pral depoze dokiman yo nan tribinal la pou ou epi li pral bay mèt kay ou a oswa avoka mèt kay la yon kopi. Klinik Repons ak Dekouvèt la sou Zoom epi li pral pran apeprè de (2) èdtan pou konplete dokiman ou yo.  

 

Pou w ka enskri nan Klinik Repons ak Dekouvèt nou an, tanpri rele Liy Asistans Legal nou an nan (617) 603-1700 oswa klike sou bouton ki anba a pou w ale nan Fòm Entènèt nou an. 

Ou vle ede VLP sèvi ou pi byen? Pran yon ti moman pou ranpli sondaj kout, konfidansyèl nou an.

Sondaj sa a fè pati pwosesis VLP pou revize priyorite nou yo epi chèche konnen pwoblèm legal moun ki gen revni fèb nan kominote n ap sèvi yo. Nou apresye ou pran kèk minit pou reponn kesyon sa yo.

 

Frantz

Esta encuesta forma parte de un proceso que VLP está llevando a cabo para examinar nuestras prioridades y determinar las situaciones legales que enfrentan los residentes de bajos ingresos de las comunidades que servimos. Mucho le agradeceremos que dedique unos pocos minutos a contestar estas preguntas.

 

Panyòl

Kesyon pou w kòmanse

Pwojè Avoka Volontè ap sèvi rezidan yo nan Greater Boston. Si w ap viv nan youn nan vil sa yo, nou ka ede:

Acton, Arlington, Ashland, Bedford, Bellingham, Belmont, Boston, Braintree, Brookline, Cambridge, Canton, Carlisle, Chelsea, Cohasset, Concord, Dedham. Dover, Everett, Foxborough, Framingham, Franklin, Hingham, Holbrook, Holliston, Hopkinton, Hudson, Hull, Lexington, Lincoln, Malden, Marlborough, Maynard, Medfield, Medford, Medway, Melrose, Millis, Milton, Natick, Needham, Newton, Norfolk, Norwell, Norwood, Plainville, Quincy, Randolph, Revere, Scituate, Sharon, Sherborn, Somerville, Stoneham, Stow, Sudbury, Wakefield, Walpole, Waltham, Watertown, Wayland, Wellesley, Weston, Westwood, Weymouth, Winchester, Winthrop, Woburn, Wollaston, Wrentham.

 

Volunteer Lawyers Project sèvi tou pwopriyetè ki gen ti revni nan tout eta a.

VLP ede fanmi ki gen mwens revni ki soti nan Greater Boston Area. Pou konnen si w kalifye, tanpri rele liy asistans ERLI nou an nan 617.603.1700.

 

VLP ede pwopriyetè ki gen ti revni nan tout eta a. Pou konnen si w kalifye, tanpri rele Koòdonatè Pwojè Pwopriyetè nou an nan 857-320-6452.

Nou bay èd legal, enfòmasyon, oswa konsèy nan domèn sa yo:

 

Apèl Sivil

Si w panse desizyon an te pran nan tribinal la te mal oswa enjis? Nou kapab ede w fè apèl kont desizyon an. 

 

Tanpri rele liy asistans Legal Rejyon Lès la epi mande pou yo fè tès depistaj pou Klinik Apèl Sivil la. Oswa aplike pou asistans sou Entènèt isit la.

 

Klike la a pou plis enfòmasyon sou Klinik Apèl Sivil la, epi pou enfòmasyon sou fason pou kòmanse yon apèl, ou ka vizite Sant Èd Tribinal Apèl la. isit la.

 

Konsomatè / Fayit

 • Pèseptè dèt yo te anmède oswa lajistis
 • Soulajman dèt la
 • Yo fèmen sèvis piblik yo
 • Fayit (Chapit 7 & 13)
 • Vòl idantite
 • Pwoblèm legal ak taks

Travay

 • Vòl salè ak vyolasyon lè travay
 • Salè ki poko peye
 • Refize benefis legal yo
 • Asirans chomaj
 • Pa peye lè siplemantè
 • Move klasifikasyon nan kontraktè endepandan

Lwa Fanmi ak gadyen legal

 • Gadyen timoun ki gen plis pase 18 an ki andikape
 • Manm fanmi k ap chèche gadyen timoun minè paran yo pa disponib
 • Modifikasyon sipò timoun ak gad timoun
 • Sipò pou timoun
 • Gad timoun
 • Patènite
 • Divòs
 • Ka tribinal pou lòd restriksyon nan yon relasyon abizif

Lojman

 • Lokatè ak fanmi k ap fè fas ak degèpisman
 • Depoze yon plent kont yon pwopriyetè pou move kondisyon lavi
 • Pwopriyetè ki pa gen anpil revni ak lokatè ki gen pwoblèm
 • Konsèvasyon pwopriyetè kay
 • Degèpisman apre sezi

Omologasyon

 • Wills
 • Prokurasyon swen sante
 • Pouvwa avoka

Si nou pa ka ede w, petèt kèk nan resous sa yo kapab. Anba a nou te bay liy dirèk ijans, èd legal adisyonèl, enfòmasyon legal debaz ki disponib pou piblik la, ak lyen ou fè konfyans.

Liy dirèk ak sèvis ijans

Vyolans domestik:

Liy dirèk Safelink Vyolans Domestik

877-785-2020

TTY 877-521-2601

Liy dirèk konfidansyèl, louvri 24/7.
Sèvis tradiksyon nan plis pase 140 lang

 

Abi ak Neglijans sou Timoun:

Liy dirèk pou timoun ki an risk

800-792-5200

 

Abi ak Neglijans
Moun ki gen andikap:

Liy Dirèk Komisyon Pwoteksyon Moun Andikape yo

800-426-9009

TTY 888-822-0350

 

Entèvansyon nan kriz LGBT+:

Pwojè Trevor la

866-488-7386

Liy dirèk konfidansyèl oswa mesaj sou entènèt, ki disponib 24/7.

 

Asistans pou Dezas:

Ijans Massachusetts
Ajans Jesyon (MEMA)

Rele 2-1-1 pou èd ki pa ijans

 

Pou granmoun aje:
Liy Dirèk pou Abi Aje
800-922-2275

800 Enfòmasyon Laj
800-243-4636

Kesyon sou sekirite sosyal?

Navige resous ki disponib anba a!

Èske Administrasyon Sekirite Sosyal la di ou dwe yo lajan? Èske w te konnen ou ka mande pou diminye kantite lajan ou gen pou w remèt oswa ou pa ranbouse l ditou? 

 

Sèvi ak nouvo nou an entèvyou gide pou jwenn fòm ou bezwen yo.

Si w resevwa benefis Sekirite Sosyal, lè yon bagay sou sitiyasyon lavi w chanje, tankou kòmanse yon travay oswa demenaje, ou bezwen rapòte chanjman an bay Administrasyon Sekirite Sosyal.

 

Sèvi ak fòm sa a pou ekri yon lèt pou di Administrasyon Sekirite Sosyal sou chanjman ou.

Si ou gen yon kont depans devwe nan Sekirite Sosyal, chak ane ou bezwen rapòte ki jan ou te depanse lajan an.

 

Fòm sa a ede w ranpli fòm ofisyèl ki soti nan Administrasyon Sekirite Sosyal la.

Fòm sa a ede yon obligasyon sipò timoun (yon paran yo te mande pou peye sipò timoun) jwenn èd si Depatman Revni...

 • Voye yon avi ba ou ki di ou an reta nan peman sipò timoun. Yo rele avi sa a Avi sou delenkans pou sipò timoun.
 • Te pran ranbousman taks ou.
 • Kòmanse pran lajan nan salè ou oswa ap pran plis lajan nan salè ou pase sa yo ta dwe.
 • Te di oumenm oswa anplwayè ou a kantite sipò timoun ou bezwen peye ap ogmante de 25%.
 • Jele kont labank ou pou ou pa kapab itilize lajan ki nan bank ou a.
 • Pran lajan nan kont labank ou.
 • Te pran lisans chofè ou oswa sispann anrejistreman machin ou.
 • Te pran lisans biznis ou, lisans komès ou oswa pwofesyonèl ou