Được giúp đỡ

越南语

Yêu cầu dịch vụ pháp lý

Nếu muốn biết Bạn co đũ điều kiện đễ nhận được dịch vụ pháp lý miễn phí của Volunteer Lawyers Project (VLP), xin gọi số617ện tho

  • Gia Cư
  • Luật Gia Đình
  • Khách Tiêu Thụ và Nợ
  • Sự Thất Nghiệp
  • SựPháSản
  • Sự Giám Hộ


VLP không cung cấp dịch vụ pháp lý về di trú hay hình sự。

志愿律师项目 phiên dịch miễn phí cho khách hàng không nói được tiếng Anh。