Konsènan Nou

Konsènan Nou

Kilès Nou Ye

Pandan plis pase karant ane, Volunteer Lawyers Project te fè efò pou bay moun ki nan Greater Boston aksè egal a reprezantasyon, defann moun ki soti nan fanmi ki pi ba yo e ki bezwen èd legal. Efò nou yo ap pouse pa yon ekip volontè solid; ki gen ladan avoka, paralegal, ak etidyan lalwa nan tout segman nan kominote legal la. Volontè enpòtan sa yo travay ansanm ak tout anplwaye devwe nou an.

MISSION NOU

Pou ogmante aksè a jistis lè yo bay kliyan ki elijib yo nan zòn Greater Boston nan sèvis legal sivil bono bono.

VALÈ NOU

  • Prezève ak pwoteje aksè siyifikatif nan jistis pou kliyan nou yo.
  • Bay pwogram nou yo priyorite selon bezwen popilasyon n ap sèvi yo ak kapasite anplwaye nou yo.
  • Ankouraje divèsite, enklizyon, ak opòtinite egal nan livrezon sèvis legal yo.
  • Fè efò pou gen yon anplwaye ki reflete kominote n ap sèvi a.
  • Ankouraje kolaborasyon konstriktif ant anplwaye nou yo ak konsèy la, ak moun ki sèvi kliyan nou yo.