Patisipe

Reprezantasyon konplè nan ka yo

Volontè se yon fason ki gen sans pou w sèvi ak ekspètiz ou pou ede moun ki bezwen reprezantasyon. Se tou yon mwayen valab pou jwenn eksperyans legal epi aprann sou nouvo domèn lalwa avèk sipò ak konsèy avoka anplwaye ki gen eksperyans ak konseye devwe VLP yo.

Volontè yo ka pran ka nan domèn sa yo:

 

 • Pwopriyetè-Lokatè; Reprezante lokatè ak pwopriyetè ki gen ti revni
 • Ka afimatif kont pwopriyetè pou move kondisyon lavi
 • Lwa Fanmi, ak yon konsantre sou ka ede paran gadyen yo reyalize endepandans ekonomik
 • Gadyen minè
 • Gadyen adilt ki enkapab
 • Fayit, prensipalman Chapit 7
 • Testaman, Direktiv Davans, ak Zafè Omologasyon Debaz yo
 • Refi ak Revokasyon Asirans Chomaj
 • Koleksyon Dèt san Patipri
 • Vòl Salè
 • Ka Apèl, sitou nan ka koleksyon dèt ki jis, an kowòdinasyon ak Apèl VLP yo

Ekip angaje nou an nan VLP analize chak ka ak anpil atansyon pou asire kliyan an kalifye pou sèvis legal gratis. Nou menm tou nou tcheke ka yo pou merite epi evalye nivo konpleksite chak ka yo nan lòd yo fè pi bon matche ak kliyan ak avoka volontè. Pou kesyon ak repons detaye konsènan pran sou yon ka tanpri li nan nou an Kesyon Kesyon yo Reprezantan Ka.

REPREZANTASYON ASISTANS LIMITÉ (LAR)

Jwenn plis enfòmasyon sou fason pou w ka sètifye LAR isit la.