Pwopriyetè Volontè

Enskri kounye a. Klike sou isit la.

SA KI NOUVO?

2 me 2022 | Spark FM Radio: Leve ak Tayla Andre

Pèsonalite radyo, Tayla Andre fè entèvyou ak dirijan sipèvize avoka, Donna Cohen sou Pwojè Defans Pwopriyetè a.

Anba a se lyen ki mennen nan snippets nan entèvyou a:

Chak semèn-Podcast-Show.mp4
Chak semèn-Podcast-Show_2.mp4
Chak semèn-Podcast-Show_3.mp4
Chak semèn-Podcast-Show_4.mp4
Chak semèn-Podcast-Show_5.mp4
Chak semèn-Podcast-Show_7.mp4

Avril 1, 2022 | MBLA fè patenarya ak Pwojè Defans Pwopriyetè VLP

Asosyasyon Avoka Nwa Mass (MBLA) te fè patenarya ak Pwojè Defansè Pwopriyetè VLP a pou bay pwopriyetè ki elijib yo avoka volontè pou sèvis “Avoka pou Jounen” Pwojè a pou resevwa konsiltasyon gratis, degèpisman oswa ki gen rapò ak degèpisman sou yon baz tan limite. Patenarya VLP x MBLA pral ede VLP kontinye bay aksè a jistis lè li bay pwopriyetè pwopriyetè ki pa gen anpil mwayen pou yon bon kalite sèvis legal pro bono.

17ye mas 2022 | Webinar BBA sou Defans Lojman pou Pwopriyetè

Si w te rate webinar 3/15 an, ou ka wè anrejistreman an isit la: Defans Lojman pou Pwopriyetè: Prensip Fondamantal yo ak Fason pou w patisipe.

15ye mas 2022 | Live Webinar | 3:00 PM EST

Kijan pou w patisipe pral bay yon apèsi debaz sou fason pou ede epi reprezante pwopriyetè ki gen ti revni, pwopriyetè-okipan yo, anpil nan yo te gen enpak finansye pa pandemi an. Li pral bay enfòmasyon sou rezon ki fè popilasyon ki pa gen desèvi sa a bezwen asistans ak kijan pou ede lè w sèvi kòm volontè ak VLP. Tanpri enskri sou sit entènèt BBA a davans.

Feb 23, 2022 | MBWA fè patenarya ak Pwojè Defans Pwopriyetè VLP

Avoka Mass Black Women (MBWA) te fè patenarya ak Pwojè Defansè Pwopriyetè VLP a pou bay pwopriyetè ki elijib k ap chèche jwenn konsiltasyon gratis, degèpisman oswa ki gen rapò ak degèpisman pou sèvis “Avoka pou Jounen” pwojè a. Patenarya VLP x MBWA pral ede VLP kontinye bay aksè a jistis lè li bay pwopriyetè pwopriyetè ki pa gen anpil mwayen pou sèvis legal bono bono.


PWOJÈ DEPÒDWA PWOPRIYETE

Ki moun ki kliyan nou yo?

 • VLP sèvi pwopriyetè-okipan yo. Sa yo se pwopriyetè "manman ak pòp" ki abite epi lwe youn oswa plizyè inite nan 2-3 kay fanmi yo.
 • Pwopriyetè ki satisfè ranje revni medyàn espesifik nan kay la
 • Pwopriyetè ki gen risk pou yo sezi oswa fayit

Poukisa nou ede pwopriyetè ki gen revni fèb?

 • Pwopriyetè nou yo souvan konte sou pansyon ak revni lwaye ki gen yon pri modere pou peye bòdwo, kenbe pwopriyete yo, epi kenbe ipotèk yo ajou.
 • Pwopriyetè sa yo manke aksè fasil a resous yo
 • Pwopriyetè-okipan nou yo souvan granmoun aje, e souvan angle yo se dezyèm lang yo
 • Pwopriyetè-okipan yo ap viv nan pwopriyete yo lwe a, kidonk lokatè yo se vwazen yo tou; sikonstans sa yo ka kreye defi inik

PWOGRAM AK OPÒTINITE VOLONT

DOCKET OUTREACH

 • Revize lis dosye yo epi idantifye pwopriyetè ki kalifye san reprezante ki gen pwoblèm ki annatant nan tribinal la
 • Patisipasyon disponib imedyatman
 • Fòmasyon ap bay

SÈVIS AMONT

 • Kontakte litiyan pro se pa telefòn ak/oswa imèl pou enfòme yo sou pwogram ak sèvis ki disponib
 • Patisipasyon disponib imedyatman
 • Fòmasyon ap bay

SIPÒ APLIKASYON ASISTANS FINANSYÈ (FAAS)

 • Ede pwopriyetè yo ak aplikasyon pou ipotèk ak asistans sèvis piblik
 • Rasanble dokiman ki nesesè nan men pwopriyetè yo pou soumèt ak aplikasyon pou Asistans pou Peman Lojman Ijans yo (aplikasyon pou asistans pou lokasyon)
 • Regilyèman tcheke avèk RAA a pou mizajou sou aplikasyon yo 

KONSÈY LEGAL ONE-ON-ONE (1-on-1)

 • 15 minit konsiltasyon ak kliyan nan yon espas travay vityèl ak sekirite atravè yon platfòm vityèl ki rele Legal Squirrel 
 • Videyo fòmasyon isit la.

REPREZANTASYON ASISTANS LIMITÉ (LAR)

 • Opòtinite pou reprezante pati nan yon ka olye ke tout ka a. Pa egzanp, bay konsèy legal jeneral, èd pou kòmanse yon aksyon degèpisman, preparasyon ak sèvi yon Notice to Quit (NTQ), yon sitasyon ak plent, yon medyasyon, oswa èd pou reponn a demann dekouvèt.
 • Videyo fòmasyon isit la.

ANBASADÈ EDIKASYON AK FÒMASYON

 • Fè fòmasyon ak materyèl edikatif sou sijè ki enpòtan pou ti pwopriyetè ki gen revni fèb ak avoka k ap sèvi yo.
 • Prezante sijè fabrike atravè fòmasyon pre-anrejistre ak webinars ap viv.
 • Mete non w ak travay ou nan bibliyotèk fòmasyon VLP ki pataje ak gwo òganizasyon legal ak sèvis sosyal atravè eta a

Pou enskri pou youn oswa plis nan pwogram ki anwo yo, Klike sou isit la.


POUKISA MWEN VOLONTYE

Jared Coltey, Entèn nan Justice Bridge Legal Center 

Sèvi kòm volontè ak ekip Pwopriyetè a se youn nan pi bon eksperyans nan lavi m, nou te kapab ede anpil moun nan sitiyasyon ki terib estrès. Non sèlman pwogram nan trè itil ak siksè, men ekip la tou plen ak moun vrèman gwo ki fè volontè ki pi rekonpanse. 


Morjieta Derisier, Esk. Baystate Law Group

Volontè kòm yon avoka se yon pati entegral nan sistèm jidisyè nou an, lajan pa ta dwe janm yon baryè nan bon jan kalite reprezantasyon.  


Len Zandrow, Partner Brister & Zandrow

VLP se yon gwo patnè nou depi lè nou te lanse enkibatè lalwa nou an sa gen sèt ane. Kominote Justice Bridge la ak mwen pèsonèlman apresye opòtinite yo te ba nou pou patisipe nan pwogram Pwopriyetè a ak sèvis ke nou te kapab bay jiskaprezan nan non pwopriyetè kay ki te okipe modès vle di. " 


Ted Papadopoulos, Esk. Lwa Ashton 

Lè yo prezante yon opòtinite pou ede yon moun ki nan bezwen, sezi li! Pa gen pi bon konpansasyon oswa rekonpans pase rekonesans ak remèsiman moun ou kapab ede yo. 


John Carroll, Esk. Meehan, Boyle, Black ak Bogdanow 

Kado bay tèt ou bay lòt moun se yon kado pou tèt ou. Rekonpans lan se enstantane.


VIDEO FÒMASYON

Lwa sou Lojman 101

 • Pwosesis Degèpisman an
  • Fòmasyon MLRI
  • Kou sou entènèt 1 èdtan pral gide ou atravè pwosesis degèpisman an, konsantre sou etap kle sou wout la
  • Ou ka sispann epi kòmanse nan nenpòt ki pwen epi tounen vin jwenn li pou rafrechi konesans ou

Legal Squirrel (fòmasyon pèsonèl ki disponib)

 • Legal Squirrel 101: Ki jan yo navige lojisyèl
 • Ki jan yo fè Docket Outreaching
 • Ki jan yo fè sèvis upstreaming
 • Ki jan yo fè yon referans 1-on-1

Sèvè Legal (anba konstriksyon)

 • Legal Server 101: Ki jan yo navige lojisyèl
 • Legal Server FAAS: Kijan pou trete pwosesis Sipò pou Aplikasyon Finansye a
 • Legal Server LAR: Ki jan yo trete, jere ak ranpli ka Reprezantan Asistans Limite


Fòmasyon glisad

Dokiman ak fòm yo afiche yo se pou rezon enfòmasyon sèlman. Yo ka chanje kòm lwa, règleman ak kondisyon yo ka chanje san avètisman. Tanpri asire w ke w tcheke enfòmasyon ki pi ajou.


PWOGRAM ANkourajman

 • Koupon rabè MCLE disponib pou avoka ki travay aktivman avèk nou
 • Nominasyon SJC Pro Bono Honor Roll pou avoka ki te sèvi kòm volontè plis pase 100 èdtan
 • Rapò Orè Pro Bono; lè ka ak lè klinik


MATERYE MAKETING


KONTAKTE NOU

Pou kesyon oswa kòmantè sou pwogram sa a ak opòtinite volontè yo, tanpri imèl echorm@vlpnet.org.


Lòt resous

Jwenn resous ak lyen sou paj dakèy Pwogram Pwopriyetè Pwopriyetè yo. Klike sou isit la.