Keu ERLI ap fèmen jedi, 3/10/22

Liy dirèk ERLI a ap fèmen Jedi, 3 / 10 pou yon fòmasyon anplwaye tout jounen an. 

Si w ap chèche èd legal, tanpri soumèt yon aplikasyon sou entènèt oswa rele nou lè liy dirèk la re-ouvè Vandredi, 3/11 a 9AM. 

Mèsi poutèt ou.

Sondaj priyorite VLP

Ou vle ede VLP sèvi kliyan nou yo ak volontè nou yo pi byen? Pran yon ti moman pou ranpli sondaj kout, konfidansyèl nou an.

 

Sondaj sa a fè pati pwosesis VLP pou revize priyorite nou yo epi chèche konnen pwoblèm legal moun ki gen revni fèb nan kominote n ap sèvi yo. Nou apresye ou pran kèk minit pou reponn kesyon sa yo.

Frantz

 

Esta encuesta forma parte de un proceso que VLP está llevando a cabo para examinar nuestras prioridades y determinar las situaciones legales que enfrentan los residentes de bajos ingresos de las comunidades que servimos. Mucho le agradeceremos que dedique unos pocos minutos a contestar estas preguntas.

Panyòl

Bòn fèt, Jij G!

Bòn fèt, Jij G! Jij Ginsburg (retrete) kontinye ap yon pisans absoli pou VLP ak Senior Partners for Justice. Mèsi pou tout travay etonan ou yo. Nou espere ou pase yon bèl anivèsè nesans!