Èd Pwopriyetè Kay

Èd Pwopriyetè Kay

用中文阅读本页

អានទំព័រនេះជាភាសាខ្មែរ

Đọc trang này bằng tiếng Việt

Read this page in English

Leia esta página em português

Lea esta página en español

FÈ YON DEMANN POU YON AVOKA JODYA

 • Etap 1 : Klike isit.
 • Etap 2 : Mete enfòmasyon w yo.
 • Etap 3 : VLP pral eseye mete w an kontak ak yon avoka pi vit ke posib.

Kiyès nou ye


Pwojè Èd Legal ak Degèpisman pandan COVID de Volunteer Lawyers Project la se yon ekip avoka, asistan jiridik ak etidyan dwa ki sòti nan tout sektè nan kominote a epi k ap travay ansanm pou yo sèvi ti pwopriyetè k ap viv toupatou nan eta Massachusetts.

Kilè travay nou an te kòmanse

Nan mwa oktòb 2020, Volunteer Lawyer’s Project te rejwenn Pwojè Èd Legal ak Degèpisman pandan COVID la (CELHP selon sig li ann angle) de Inisyativ Divèsyon Degèpisman an k ap fèt nan tout eta a. Objektif nou an se pou n ede tout ti pwopriyetè ki pa gen anpil mwayen ekonomik epi k ap fè fas ak yon kriz lòjman pou nou ofri yo yon èd bon kalite.

Sa nou ofri

 • Reprezantasyon legal gratis oswa a ba pri
 • Sipò ak pwosesis demann pou jwenn èd finansyè
 • Materyèl ak resous pedagojik

Sèvis ak pwogram nou yo

Yon Avoka pou Jounen an (LFD)

 • Yon konsiltasyon 15 minit ki gratis

Èd limite ak reprezantasyon konplè

 • Admisyon sou yon baz ka pa ka 

Èd jiridik

 • Gratis atravè Volunteer Lawyers Project (VLP)
 • A ba pri atravè patenarya nou genyen ak Justice Bridge epi ak Hampden County Legal Clinic

Èd pou ranpli fòmilè demann pou w jwenn èd finansyè:

 • Resevwa lajan pou kouvri kòb lwaye lokatè w la pòko peye ou
 • Resevwa lajan pou fè peman ipotèk ou yo

Èd finansyè atravè pwogram ERAP, RAFT ak ERMA ke leta a ap finanse yo.

Resous pou pwopriyetè ki 100% gratis, kèlkeswa rantre ekonomik ou.

 

Pwosesis degèpisman:

 • Kòman pou navige Avi pou kite a
 • Obligasyon yon pwopriyetè genyen

Klinik pedagojik k ap fèt toutalè: 

Yon Avoka pou Jounen an (LFD)

Yon konsiltasyon 15 minit gratis lè w kalifye.

 

Antre an kontak ak yon avoka fasil atravè Legal Squirrel, yon platfòm lojisyèl.

 • Kliyan an ak Avoka a kolabore nan yon espas travay ki vityèl ak sekirize, an tan reyèl.

Referans nan kominote a

Si w se yon defansè kominotè epi w ap chache yon referans pou yon ti pwopriyetè, souple klike ISIT la pou w ka ranpli fòmilè CELHP a konplètman.

 

 

Asire w ke w chwazi opsyon “Volunteer Lawyers Project” (Ti pwopriyete ki okipe pa pwopriyetè yo, nan tout eta a).