ជំនួយផ្ទះ

ជំនួយផ្ទះ

用中文阅读本页

Read this page in English

Đọc trang này bằng tiếng Việt

Li paj sa a an kreyòl ayisyen

Leia esta página em português

Lea esta página en español

 

ស្នើសុំមេធាវីនៅថ្ងៃនេះ

 • ជំហានទី 1៖ ចុចត្រង់នេះ។
 • ជំហានទី 2៖ បំពេញព័ត៌មានរបស់អ្នក។
 • ជំហានទី 3៖ VLP នឹងព្យាយាមភ្ជាប់អ្នកជាមួយមេធាវីឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

យើងជានរណា

គម្រោងជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋានក្នុងអំឡុងពេល COVID របស់គម្រោងមេធាវីស្ម័គ្រចិត្ត​ គឺជាក្រុមនៃមេធាវី អ្នកច្បាប់ និងនិស្សិតច្បាប់ពីគ្រប់ផ្នែកនៃ សហគមន៍ ដែលធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជួយម្ចាស់ផ្ទះដែលមានចំណូលតិចតួចនៅទូទាំងរដ្ឋនៃសហគមន៍ Commonwealth នៃរដ្ឋ Massachusetts។

តើការងាររបស់យើងចាប់ផ្តើមនៅពេលណា

នៅខែតុលា​ ឆ្នាំ2020 គម្រោងក្រុមអ្នកច្បាប់ស្ម័គ្រចិត្តបានចូលរួមជាមួយនឹងគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្សេងៗនៃការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋាននៅទូទាំងរដ្ឋនៃគម្រោងជំនួយផ្នែកច្បាប់ពីការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋាន (ហៅខ្លីថា CELHP)។ គោលបំណងរបស់យើងគឺជួយម្ចាស់ផ្ទះដែលមានចំណូលតិចតួច​ហើយកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិលំនៅឋាន តាមរយៈការផ្តល់ជំនួយមានគុណភាពខ្ពស់។

តើយើងផ្តល់អ្វីខ្លះ

 • ផ្តល់តំណាងផ្លូវច្បាប់ដោយមិនគិតប្រាក់​ ឬគិតថ្លៃទាប
 • ផ្តល់ការគាំទ្រលើពាក្យស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ
 • ផ្តល់ធនធានព័ត៌មាននិងឯកសារអប់រំផ្សេងៗ

កម្មវិធីនិងសេវាកម្មរបស់យើង

មេធាវីប្រឹក្សាច្បាប់ទូទៅ​ (LFD)

 • ពុំគិតប្រាក់ សម្រាប់ការប្រឹក្សាយោបល់ 15 នាទី

ការជំនួយមានកម្រិតនិងការតំណាងពេញលេញ

 • ចំនួនតាមករណីនីមួយៗ

ជំនួយផ្នែកច្បាប់

 • មិនគិតថ្លៃតាមរយៈ គម្រោងមេធាវីស្ម័គ្រចិត្ត (VLP)
 • គិតថ្លៃទាបតាមរយៈការចូលរួមដៃគូ របស់យើង ជាមួយក្លីនិកច្បាប់សម្រាប់ខោនធី Hampden និងJustice Bridge

ជួយរៀបចំដំណើរការពាក្យស្នើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ

 • ទទួលប្រាក់លើការជួលមិនបានបង់ថ្លៃឈ្នួលនៃអ្នកជួលរបស់អ្នក
 • ទទួលប្រាក់បង់ថ្លៃលើការដាក់ធានាផ្សេងៗ

ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈមូលនិធិរដ្ឋនៃកម្មវិធី ERAP, RAFT និង ERMA.

ផ្តល់ជូនធនធានព័ត៌មានដល់ម្ចាស់ផ្ទះដោយពុំគិតថ្លៃ 100% ដោយពុំគិតពីចំណូលរបស់ម្ចាស់ផ្ទះឡើយ

ដំណើរការបណ្តេញចេញ

 • ការស្វែងរកសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យចាកចេញ
 • កាតព្វកិច្ចរបស់ម្ចាស់ផ្ទះ

ក្លីនិកអប់រំមាននៅពេលខាងមុខ

មេធាវីប្រឹក្សាច្បាប់ទូទៅ (LFD)

បើអ្នកបំពេញលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​ អ្នកនឹងទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់​15​ នាទីដោយមិនគិតប្រាក់

 

ទាក់ទងជាមួយមេធាវីដោយងាយស្រួលបំផុតតាមរយៈ ថ្នាលសូហ្វវែរ​ Legal Squirrel។

 • អតិថិជននិងមេធាវីធ្វើការរួមគ្នាតាមទម្រង់ ពីចម្ងាយដែលមានសុវត្ថិភាពនិងពេលម៉ោងជាក់ស្តែង។

ការណែនាំសហគមន៍

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកតស៊ូមិតសម្រាប់សហគមន៍ស្វែងរកការណែនាំម្ចាស់ផ្ទះតូចៗ សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីបំពេញទម្រង់ការណែនាំ CELHP។

 

ត្រូវប្រាកដថាអ្នកជ្រើស “គម្រោងមេធាវីស្ម័គ្រចិត្ត” (ម្ចាស់ផ្ទះមានផ្ទះតូចៗនៅទូទាំងរដ្ឋ)។