Được giúp đỡ

Tiếng Việt

Yêu cầu dịch vụ pháp lý

Nếu muốn biết Bạn co đũ điều kiện đễ nhận được dịch vụ pháp lý miễn phí của Volunteer Lawyers Project (VLP), xin gọi số điện thoại (617) 603-1700.

  • Gia Cư
  • Luật Gia Đình
  • Khách Tiêu Thụ và Nợ
  • Sự Thất Nghiệp
  • Sự Phá Sản
  • Sự Giám Hộ


VLP không cung cấp dịch vụ pháp lý về di trú hay hình sự.

Volunteer Lawyer’s Project phiên dịch miễn phí cho khách hàng không nói được tiếng Anh.